Best Free Image Optimization

Cho phép bạn up JPG/PNG

Quality :

Multiple Image upload

Cho phép bạn up hàng loạt ảnh lên và tải về file nén chứa toàn bộ file ảnh

Quality :

Results :

Origin80%50%30%20%
1280x72097.2 KB 1280x720105.4 KB(--8.5%) 1280x72075 KB(-22.9%) 1280x72047.7 KB(-50.9%) 1280x72031.7 KB(-67.4%)
2608x1365813.6 KB 2608x1365298.5 KB(-63.3%) 2608x1365135.3 KB(-83.4%) 2608x136594.3 KB(-88.4%) 2608x136577.1 KB(-90.5%)
1200x80078.3 KB 1200x80073.7 KB(-5.8%) 1200x80046.4 KB(-40.8%) 1200x80036.8 KB(-53%) 1200x80030 KB(-61.7%)
1600x1200303 KB 1600x1200242.9 KB(-19.8%) 1600x1200135.9 KB(-55.2%) 1600x120098.8 KB(-67.4%) 1600x120077.3 KB(-74.5%)
1260x900773.9 KB 1260x900121 KB(-84.4%) 1260x90059.7 KB(-92.3%) 1260x90042.5 KB(-94.5%) 1260x90032.7 KB(-95.8%)
4160x31203.3 MB 4160x31201.1 MB(-65.1%) 4160x3120439.9 KB(-86.8%) 4160x3120257 KB(-92.3%) 4160x3120187.4 KB(-94.4%)